ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการเว็ปไซต์ www.smmfresh.com

        บริษัท ดอนเมืองพัฒนา จำกัด หรือ ชื่อทางการค้า “ตลาดสี่มุมเมือง” (ซึ่งต่อไปในที่นี้เรียกว่า “บริษัทฯ”) ได้จัดทำเว็บไซต์ www.smmfresh.com (ซึ่งต่อไปในที่นี้เรียกว่า “แพลตฟอร์ม”)  ขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ให้ผู้ใช้บริการของบริษัทฯ ทำการซื้อ และ/หรือขายสินค้าผ่านระบบออนไลน์ ดังนั้น เพื่อประโยชน์ของตัวผู้ใช้บริการเอง โปรดอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ ดังต่อไปนี้อย่างละเอียด


บทที่ 1 เงื่อนไขผู้ซื้อ
    1. การสมัครสมาชิก
       1.1 แพลตฟอร์มซื้อขายสินค้าบนเว็ปไซด์ www.smmfresh.com นี้ให้บริการทั้งผู้ใช้บริการที่ลงทะเบียนสมัครเป็นผู้ซื้อ ที่สามารถสั่งซื้อสินค้าหรือร่วมทำกิจกรรมส่งเสริมการขายต่าง ๆ ที่จัดขึ้นบนเว็บไซต์ได้ และผู้ใช้บริการที่มีความประสงค์จะลงทะเบียนสมัครเป็นเป็นผู้ขายบนเว็บไซต์ ซึ่งบริษัทฯได้สงวนสิทธิเฉพาะผู้เช่าแผงค้าของบริษัทฯเท่านั้น
       1.2 การลงทะเบียนสมัครเป็นสมาชิกเพื่อใช้งานบนแฟลตฟอร์ม ต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกต้อง แท้จริงสมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในข้อมูลดังกล่าว ผู้ซื้อจะต้องปรับปรุงข้อมูลนั้น ๆ ให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ ซึ่งบริษัทฯ จะจัดการข้อส่วนบุคคลตามนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ
       1.3 เพื่อเป็นการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล หลังจากลงทะเบียนสมาชิกเพื่อใช้งานเป็นครั้งแรกแล้ว ผู้ใช้บริการจะต้องทำการยืนยันตัวตนของท่านผ่านทาง e-mail โดยท่านจะได้รับ e-mail 1 ฉบับ พร้อมกับลิงก์ที่ใช้สำหรับยืนยัน หรือ ทางเบอร์โทรศัพท์ผ่านรหัส OTP โดยส่ง sms เข้าไปยังเบอร์โทรศัพท์ของผู้ใช้บริการก่อน จึงจะสามารถเป็นผู้ซื้อที่สามารถสั่งซื้อสินค้าผ่านแพลตฟอร์มได้
       1.4 สำหรับผู้ซื้อที่เป็นผู้เช่าแผงค้าของบริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะสมัครเป็นผู้ขายบนแพลตฟอร์ม ผู้ซื้อจะต้องเป็นผู้ทำสัญญาเช่าแผงค้าโดยมีข้อมูลส่วนบุคคลที่แจ้งไว้กับทางบริษัทฯ และต้องให้ข้อมูลตามหัวข้อวิธีการสมัครผู้ขายที่ระบุด้านล่างของแพลตฟอร์มให้ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน
       1.5 บริษัทฯ สงวนสิทธิที่จะระงับการให้บริการ และ/หรือเพิกถอนการเป็นสมาชิกแพลตฟอร์มของผู้ซื้อได้ทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหากบริษัทฯ ทราบหรือตรวจพบว่า ผู้ซื้อแจ้งข้อมูลที่เป็นเท็จในการลงทะเบียน หรือกระทำการอันไม่เหมาะสม ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า ผู้ซื้อเข้าใช้แพลตฟอร์มโดยมีเจตนาทุจริต


    2. รายละเอียดสินค้า ราคา และการสั่งซื้อ
       2.1 บริษัทฯ ได้กำหนดให้ผู้ขายเป็นผู้ระบุรายละเอียดสินค้า มาตรฐานสินค้าและราคาเพื่อให้ผู้ซื้อได้ใช้ประกอบในการพิจารณาเลือกซื้อสินค้าเบื้องต้น ตามที่ปรากฏในหน้ารายละเอียดสินค้า ทั้งนี้ ผู้ซื้อเป็นผู้ทำความเข้าใจในรายละเอียดของสินค้าที่จะซื้อตามที่ผู้ขายได้ประกาศหรือรายละเอียดที่แสดงในเอกสารที่ปรากฏในด้านล่างของแพลตฟอร์มด้วยตนเอง เมื่อผู้ซื้อได้ตัดสินใจที่จะเลือกซื้อสินค้าและได้ดำเนินการสั่งซื้อตามวิธีการสั่งซื้อสินค้า สินค้าของผู้ซื้อจะอยู่ในตะกร้ารอการชำระเงิน
          2.1.1 ถึงแม้ว่าบริษัทฯ จะยินยอมให้ผู้ขายนำเสนอรายละเอียดของสินค้าที่ผู้ขายได้สร้างและประกาศผ่านแพลตฟอร์ม แต่บริษัทฯ ไม่รับประกันว่ารายละเอียดของสินค้าดังกล่าวจะมีความแม่นยำ เป็นปัจจุบัน หรือปราศจากข้อผิดพลาดใด ๆ 
          2.1.2 สินค้าและบริการทั้งหลายที่นอกเหนือจากที่บริษัทฯ กำหนดที่อาจปรากฏอยู่ในแพลตฟอร์ม เช่น สินค้าและบริการที่เกิดขึ้นจากการตกลงระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายผ่านการพูดคุย หรือโฆษณาประชาสัมพันธ์ กิจกรรมส่งเสริมการขายต่าง ๆ ของผู้ขาย บริษัทฯ ยินยอมให้ประกาศเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจเท่านั้น ไม่มีการรับรองหรือรับประกันแต่อย่างใด ไม่ว่าโดยปริยายชัดแจ้งหรือโดยบทกฎหมายใด
          2.1.3 ผู้ซื้อมีสิทธิในการต่อรองราคาสินค้าทุกรายการ จากการกดปุ่มต่อราคาที่ปรากฏบนแพลตฟอร์ม โดยสามารถศึกษารายละเอียดตามวิธีการต่อรองราคา ทั้งนี้หากผู้ขายไม่มีการเจรจาต่อรองกับผู้ซื้อในขณะที่ผู้ซื้อยื่นข้อเสนอต่อรอง ผู้ซื้อมีสิทธิเลือกเพิ่มสินค้าที่มีราคาตามที่ผู้ขายประกาศ รวมทั้งผู้ซื้อมีสิทธิตัดสินใจซื้อจากผู้ขายรายอื่นหากผู้ขายไม่มีการเจรจาต่อรองเมื่อผู้ซื้อยื่นข้อต่อรอง
       2.2 ก่อนเข้าสู่หน้าขั้นตอนจบการสั่งซื้อให้ผู้ซื้อพิจารณาตรวจสอบรายละเอียดสินค้าที่แสดงบนหน้าจอตะกร้ารอการชำระเงิน โดยมีระยะเวลาในการคงอยู่ของสินค้าในตะกร้ารอการชำระเงินตามที่บริษัทเป็นผู้กำหนด และหลังจากที่ผู้ซื้อกดชำระเงินจะถือว่าผู้ซื้อแจ้งคำชี้ชวนให้บริษัทฯ ทำการรวบรวมคำเสนอขายสินค้าของผู้ขายให้กับผู้ซื้อ ทั้งนี้ ผู้ซื้อ รับทราบว่า ข้อตกลงในแต่ละคำสั่งซื้อที่ทำขึ้นเพื่อการซื้อขายสินค้าระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายเท่านั้น โดยบริษัทฯ เป็นเพียงตัวกลางที่ทำหน้าที่รวบรวมคำสั่งซื้อของผู้ซื้อและกระจายคำสั่งซื้อสู่ผู้ขาย
          2.2.1 บริษัทฯ ไม่สามารถรับประกันได้ว่าจะมีสินค้าตามรายการทั้งหมดที่ได้แสดงไว้ในหน้าเว็บไซต์ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของราคาที่อาจเกิดขึ้น เนื่องจาก มีการปรับเปลี่ยนของราคาในระหว่างที่ผู้ซื้อทำคำชี้ชวนมายังบริษัทฯ หรือ มีข้อผิดพลาดทางเทคนิค
       2.3 เมื่อเข้าสู่หน้าขั้นตอนจบการสั่งซื้อ ผู้ซื้อได้ทำการตรวจสอบรายละเอียดสินค้าและที่อยู่จัดส่งหรือตำแหน่งรับสินค้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วกดจบสั่งซื้อ ผู้ซื้อ รับทราบว่า เป็นการทำสัญญาจะซื้อจะขายและผูกพันโดยตรงระหว่างผู้ขายกับผู้ซื้อเท่านั้น แต่ยังคงอยู่ภายใต้กฎการค้าของบริษัทฯ เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย หรือการคงไว้เพื่อป้องกันการกระทำอันไม่เหมาะสม
 
    3. การชำระเงิน
       3.1 เมื่อผู้ซื้อเลือกวิธีการชำระเงินที่กำหนดโดยบริษัทฯ ซึ่งรายละเอียดจะปรากฏด้านล่างของแพลตฟอร์ม แล้วกดจบการสั่งซื้อ ผู้ซื้อจะต้องชำระเงินด้วยระบบออนไลน์และจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนการชำระเงินจนสำเร็จ จากนั้นระบบจะแสดงผลการสั่งซื้อของผู้ซื้อว่า “ท่านได้ชำระสินค้าเรียบร้อยแล้ว” ในกรณี ที่การชำระเงินของผู้ซื้อไม่ได้รับการอนุมัติจากผู้ให้บริการชำระเงินที่ผู้ซื้อเลือกใช้ บริษัทฯ มีสิทธิยกเลิกการสั่งซื้อของผู้ซื้อได้ หากไม่ชำระเงินให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่บริษัทกำหนด
          3.1.1 ผู้ซื้อรับทราบว่าบริษัทฯ มีสิทธิที่จะเรียกให้มีการชำระเงินจากผู้ซื้อในนามของผู้ขายซึ่งถือเป็นบุคคลที่ได้ทำการลงทะเบียนเป็นผู้เช่าพื้นที่บริษัทฯ และมีการตกลงข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริษัทฯ โดยการชำระเงินจะเรียกเก็บเฉพาะเมื่อผู้ขายได้รับคำสั่งซื้อของผู้ซื้อ ซึ่งได้เกิดสัญญาจะซื้อจะขายที่กระทำระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายขึ้นแล้วเท่านั้น
          3.1.2 ทั้งนี้ บริษัทฯ เป็นผู้รับเงินค่าสินค้าจากผู้ซื้อ เพื่อให้บริษัทฯ ทำหน้าที่ในฐานะตัวแทนของผู้ขาย และ/หรือผู้ให้บริการขนส่งสินค้า โดยถือว่าบริษัทฯ เป็นเพียงผู้รักษาเงินหลังหักค่าใช้จ่ายก่อนการส่งมอบสินค้าจะเสร็จสิ้นเท่านั้น


    4. เงื่อนไขการจัดส่งสินค้า การรับสินค้าที่จุดปลายทาง และการเปลี่ยนหรือคืนสินค้า
       4.2 เมื่อผู้ซื้อได้รับหลักฐานการยืนยันการชำระเงินแล้ว กรณีที่ผู้ซื้อใช้บริการจัดส่งสินค้าของบริษัทฯ บริษัทฯจะทำการจัดส่งสินค้าตามรอบการจัดส่งที่ระบุไว้ในหน้าขั้นตอนจบการสั่งซื้อ โดยเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ จะโทรนัดหมายการจัดส่งสินค้ากับผู้ซื้อตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ได้แจ้งไว้ในหน้าขั้นตอนจบการสั่งซื้อ ในกรณีที่ยังไม่ได้รับสินค้า ภายในวันที่ระบุในแพลตฟอร์มหลังจากทางบริษัทฯ ยืนยันการขนส่งสินค้าแล้ว กรุณาโทรแจ้งทาง Call Center โทร 063-8607438 ได้ในเวลาทำการ ทั้งนี้ ผู้ซื้อไม่สามารถเปลี่ยนแปลงที่อยู่หรือสถานที่จัดส่งสินค้าได้ เมื่อได้ทำการชำระสินค้าเรียบร้อยแล้ว ดังนั้น ท่านจะต้องตรวจสอบที่อยู่หรือสถานที่จัดส่งสินค้าโดยละเอียดว่าถูกต้องก่อนการชำระราคาค่าสินค้า
       4.3 ผู้ซื้อจะต้องตรวจสอบความถูกต้องและตรวจสอบสภาพของสินค้าก่อนลงลายมือชื่อรับสินค้าทุกครั้ง
       4.4 เมื่อลงลายมือชื่อรับสินค้าไปแล้วบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นกับสินค้า และให้ถือว่าการส่งมอบสินค้าเสร็จสิ้นสมบูรณ์เมื่อผู้ซื้อหรือผู้รับมอบอำนาจของผู้ซื้อได้ลงลายมือชื่อรับสินค้าแล้ว กรณีที่มีความประสงค์จะเปลี่ยนหรือคืนสินค้าภายหลังจากวันที่รับสินค้า ผู้ซื้ออาจทำได้ตามเงื่อนไขของการรับประกันของผู้ขาย โดยติดต่อผู้ขายโดยตรง ทั้งนี้บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่เป็นตัวกลางในเปลี่ยนสินค้าให้
       4.5 กรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถส่งมอบสินค้าให้ท่านได้ด้วยเหตุใด ๆ เช่น ผู้ซื้อปฏิเสธการรับสินค้าเมื่อสินค้าทั้งหมดเมื่อสินค้าไปถึงผู้รับ หรือไม่มีผู้รับ ณ สถานที่ส่งสินค้า หรือผู้ที่อาศัยอยู่ ณ สถานที่ส่งสินค้าปฏิเสธการรับสินค้า ทั้งนี้สินค้าจะถูกนำกลับมาที่ศูนย์กระจายสินค้า เพื่อที่ทางแพลตฟอร์มจะนำกลับคืนมาให้กับผู้ขายต่อไป ในส่วนของผู้ซื้อๆ จะต้องติดต่อไปทางร้านค้าเองเพื่อให้ทางร้านทำการโอนเงินค่าสินค้าดังกล่าวคืนให้ ซึ่งมีระยะเวลาในการดำเนินการคืนเงิน อย่างน้อย 7-14 วันทำการ
       4.6 บริษัทฯ ไม่อาจรับผิดในการส่งสินค้าล่าช้า อันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัยที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทฯ

    5. เงื่อนไขการรับสินค้าและการเปลี่ยนหรือคืนสินค้า ที่ศูนย์กระจายสินค้าและร้านค้า
       5.1 กรณีที่ผู้ซื้อต้องการรับสินค้าที่ศูนย์กระจายสินค้า เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ จะโทรนัดหมายการรับสินค้ากับผู้ซื้อตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ได้แจ้งไว้ในหน้าขั้นตอนจบการสั่งซื้อ ทั้งนี้ หากผู้ซื้อมีความประสงค์ที่จะเปลี่ยนแปลงเวลารับสินค้า ผู้ซื้อต้องติดต่อกับบริษัทฯภายในวันที่สั่งซื้อสินค้าในกรณีที่ไม่สามารถมารับสินค้าได้ภายในเวลาทำการ บริษัทฯ มีสิทธิในการยกเลิกคำสั่งซื้อนั้น ๆ ได้ โดยผู้ซื้อจะได้รับเงินคืน และสินค้าจะถูกส่งกลับไปยังผู้ขายต่อไป
       5.2 กรณีที่ผู้ซื้อต้องการรับสินค้าที่ร้านค้า เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯจะเป็นผู้ประสานงานร้านค้าในการเตรียมสินค้า และจะโทรนัดหมายการรับสินค้ากับผู้ซื้อตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ได้แจ้งไว้ในหน้าขั้นตอนจบการสั่งซื้อ หากผู้ซื้อมีความประสงค์ที่จะเปลี่ยนแปลงเวลารับสินค้า ผู้ซื้อต้องติดต่อกับบริษัทฯภายในวันที่สั่งซื้อสินค้าในกรณีที่ไม่สามารถมารับสินค้าได้ภายในเวลาทำการ บริษัทฯ มีสิทธิในการยกเลิกคำสั่งซื้อนั้น ๆ ได้ ผู้ซื้อจะได้รับเงินคืน
       5.3 เงื่อนไขการรับสินค้า ผู้ซื้อจะต้องตรวจสอบความถูกต้องและสภาพของสินค้าก่อนลงลายมือชื่อรับสินค้า เมื่อรับสินค้าไปแล้วบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นกับสินค้า และให้ถือว่าการส่งมอบสินค้าเสร็จสิ้นสมบูรณ์เมื่อผู้ซื้อหรือผู้รับมอบอำนาจของผู้ซื้อได้ลงลายมือชื่อรับสินค้าแล้ว กรณีที่มีความประสงค์จะเปลี่ยนหรือคืนสินค้าภายหลังจากวันที่รับสินค้า ผู้ซื้ออาจทำได้ตามเงื่อนไขของการรับประกันของผู้ขาย โดยติดต่อผู้ขายโดยตรง ทั้งนี้บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่เป็นตัวกลางในเปลี่ยนสินค้าให้
       5.4 กรณีที่ผู้ซื้อรับสินค้าที่ร้าน ผู้ซื้อต้องยืนยันการรับมอบสินค้าผ่านระบบ ตามวิธีการรับมอบสินค้า
 
    6. ค่าบริการจัดส่งสินค้า
        ผู้ซื้อสามารถตรวจสอบค่าบริการจัดส่งได้


    7. ข้อมูลการติดตามสถานะสินค้า 
        ผู้ซื้อสามารถจะติดตามสถานะการส่งมอบสินค้าได้บนแพลตฟอร์ม


    8. การคืนเงินค่าชำระสินค้า
        เมื่อบริษัทพิจารณาแล้วว่าการแจ้งคืนเงินเป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด บริษัทจะทำการแจ้งผู้ซื้อผ่านช่องทางติดต่อ และจะทำการคืนเงินค่าชำระสินค้าภายในเวลาที่บริษัทฯ กำหนด


บทที่ 2 เงื่อนไขผู้ขาย
    1.การสมัครสมาชิก
       1.1 การเข้าใช้แพลตฟอร์มในฐานะผู้ขาย ผู้ใช้บริการจะต้องมีการสร้างข้อมูลผ่านการลงทะเบียนสมาชิกในฐานะผู้ซื้อก่อน จากนั้นจึงจะลงทะเบียนสมัครเป็นผู้ขายโดยเข้าสู้หน้าสมัครสมาชิกผู้ขาย บริษัทฯ กำหนดผู้ที่มีความประสงค์จะต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ขาย เช่น รหัสบัตรประจำตัวประชาชน 6 ตัวท้าย ข้อมูลแผงค้า ซึ่งตรงกลับข้อมูลที่ให้ไว้ในการทำสัญญาเช่าพื้นที่การค้าของบริษัทฯ และข้อมูลธนาคารที่ใช้เป็นบัญชีในการรับค่าชำระสินค้า ทั้งนี้ผู้ขายถูกจำกัดจำนวนสิทธิในการสมัครไว้ที่ 1 แผงต่อ 1 บัญชีผู้ขาย หรือเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด และเฉพาะผู้ขายที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น ผู้ขายที่ยังไม่ได้รับการอนุมัติจากนโยบายของบริษัทฯ ไม่อาจใช้แพลตฟอร์มได้
          1.1.1 บริษัทฯ สงวนสิทธิที่จะระงับการให้บริการ และ/หรือเพิกถอนการเป็นสมาชิกแพลตฟอร์มของผู้ขายได้ทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหากบริษัทฯ ทราบหรือตรวจพบว่า ผู้ขายแจ้งข้อมูลที่เป็นเท็จในการลงทะเบียน หรือกระทำการอันไม่เหมาะสม ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า ผู้ซื้อเข้าใช้แพลตฟอร์มโดยมีเจตนาทุจริต


    2. รายละเอียดสินค้า ราคา และการสั่งซื้อ
       2.1 บริษัทฯ ได้มีการกำหนดข้อบังคับการขายสินค้าของผู้ขาย โดยผู้ขายสามารถขายได้เฉพาะสินค้าตามโซนสินค้าที่ผู้ขายได้ทำสัญญาเช่าพื้นที่การค้าไว้กับทางบริษัทฯ เท่านั้น กรณีที่ผู้ขายมีแผงค้าในหลากหลายโซนสินค้า ผู้ขายต้องสร้างบัญชีผู้ขายตามแผงค้าในโซนนั้น ๆ ไม่สามารถรวมกันทุกสินค้าลงในบัญชีผู้ขายเดียวกันได้
       2.2 บริษัทฯ กำหนดผู้ขายทำหน้าที่เป็นผู้สร้างข้อมูลสินค้า ผ่านการเข้าสู่หน้าสร้างสินค้า เพื่อการกำหนดรายละเอียดของสินค้าที่จัดจำหน่ายอยู่บนแพลตฟอร์ม ทั้งนี้ผู้ขาย ทราบว่า บริษัทฯ ยินยอมให้ประกาศรายการสินค้า และรายละเอียดสินค้าหรือบริการเพื่อประโยชน์แก่การซื้อขายดังกล่าวนั้น ด้วยความเชื่อที่ว่าผู้ขายได้มีการตรวจสิบความถูกต้องแม่นยำ เป็นปัจจุบัน และปราศจากข้อผิดพลาด
          2.2.1 ผู้ขายสามารถปรับเปลี่ยนข้อมูลสินค้า เช่น รูปภาพ ราคา บทบรรยายรายละเอียดสินค้า ได้ทุกเมื่อ ตามความเหมาะสมของสินค้า อย่างไรก็ตามข้อมูลนี้จะไม่ส่งผลต่อผู้ซื้อที่ได้เลือกสินค้าไว้ในตะกร้ารอการชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
          2.2.2 ผู้ขายต้องรับรองว่าข้อสนเทศหรือข้อมูลใด ๆ อันเกี่ยวกับรายการสินค้า และโฆษณาประชาสัมพันธ์ที่ผู้ขายได้ทำให้ปรากฏบนแพลตฟอร์มนั้นไม่ฝ่าฝืนกฎหมายใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง และจะรับผิดชอบในข้อสนเทศและข้อมูลดังกล่าวแต่เพียงฝ่ายเดียว
       2.3 ราคาสินค้าที่ปรากฏบนแพลตฟอร์มต้องเป็นราคาที่เป็นธรรมมีเหตุผล และอยู่ภายใต้ข้อบังคับการเสียภาษี เว้นแต่จะได้รับการยกเว้นโดยกฎหมาย การแก้ไขราคาประกาศขายในเวลาใด ๆ นั้น ต้องเป็นไปตามการผันผวนของราคาสินค้าหรือบริการ ซึ่งบริษัทฯอนุญาตให้ผู้ขายสามารถทำได้ผ่านแพลตฟอร์มโดยไม่ต้องให้เหตุผลหรือคำบอกกล่าวล่วงหน้าใด ๆ
       2.4 ข้อมูลมาตรฐานสินค้าของบริษัทฯ หมายถึง เกณฑ์ลำดับชั้นมาตรฐานสินค้าเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ซื้อและผู้ขายซึ่งบริษัทฯฯ เป็นผู้กำหนด ทั้งนี้ ผู้ขาย รับทราบว่า บริษัทบังคับให้ผู้ขายจัดลำดับขนาดและคุณภาพของสินค้า โดยผู้ขายต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าวตามที่ผู้ขายได้เสนอขายบนแพลตฟอร์ม และจะต้องมีการตรวจสอบความถูกต้อง ณ เวลาที่มีการส่งมอบสินค้า
       2.5 การต่อราคาเป็นสิทธิของผู้ขายที่จะกำหนดว่าสินค้ารายการนั้น ๆ สามารถต่อราคาได้หรือไม่ โดยผู้ขายมีสิทธิที่จะยอมรับ ปฏิเสธ หรือแก้ไข ราคาสินค้าที่เสนอโดยผู้ซื้อ และเมื่อผู้ซื้อตัดสินใจนำสินค้าเพิ่มในตะกร้ารอการชำระเงินแล้ว จะหมายความถึงผู้ขายยอมรับราคาที่เจรจาแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงราคาสินค้านี้ได้อีกต่อไป และถือว่าการเจรจาเป็นอันเสร็จสิ้น
       2.6 เมื่อผู้ซื้อทำการชำระเงินค่าสินค้า จะเกิดเป็น เลขที่รายการสั่งซื้อ เพื่อสั่งการให้ผู้ขาย ขายสินค้าแก่ผู้ซื้อ ทั้งนี้ผู้ขาย รับทราบว่า เลขที่รายการสั่งซื้อ ซึ่งจะปรากฎบนแพลตฟอร์ม จะทำหน้าที่เป็นสัญญาซื้อขายที่ทำขึ้นและผูกพันโดยตรงระหว่างผู้ขายกับผู้ซื้อเท่านั้น แต่ยังคงอยู่ภายใต้กฏการค้าของบริษัทฯ


    3. การเตรียมสินค้า และการส่งมอบสินค้ามาที่ศูนย์การะจายสินค้า
       3.1 เมื่อผู้ซื้อชำระเงินโดยเลือกรูปแบบการจัดส่งตามที่อยู่ หรือรับที่ศูนย์กระจายสินค้า ผู้ขายจะได้รับเลขที่รายการสั่งซื้อ ผู้ขายจะต้องทำการจัดเตรียมและส่งมอบสินค้าตามคำสั่งมายังศูนย์กระจายสินค้า และจะต้องเปลี่ยนสถานะบนแพลตฟอร์มจาก “เตรียมแล้ว” ให้เป็น “เตรียมแล้ว/ส่งแล้ว” ตาม วิธีการส่งมอบสินค้า ผู้ขายต้องเป็นผู้ความรับผิดชอบในการจัดส่งสินค้าที่ได้ตกลงซื้อขายกับผู้ซื้อไปยังศูนย์กระจายสินค้า ตามเวลาที่บริษัทฯกำหนด ซึ่งสามารถตรวจสอบได้บนแพลตฟอร์ม ทั้งนี้ บริษัทฯ มีสิทธิในการแจ้งเตือนและกำหนดโทษผู้ขายที่ไม่สามารถส่งมอบสินค้ามาที่ศูนย์กระจายสินค้าได้ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด
       3.2 สินค้าที่ส่งมอบที่ศูนย์กระจายสินค้าทั้งหมด จะต้องผ่านการตรวจสอบมาตรฐานของบริษัทฯ กรณีสินค้าที่ไม่ผ่านมาตรฐาน สินค้านั้นจะถูกพักไว้ในพื้นที่รอส่งกลับ และผู้ขายจะต้องรับผิดชอบนำกลับและเปลี่ยนสินค้าใหม่มาทดแทน เมื่อสินค้าผ่านการตรวจสอบแล้ว จะถูกนำไปเตรียมในพื้นที่เพื่อการจัดส่งตามที่อยู่ผู้ซื้อ หรือรอการมารับสินค้าโดยผู้ซื้อต่อไป
       3.3 กรณีที่ไม่สามารถส่งมอบสินค้าให้แก่ผู้ซื้อได้สำเร็จอันเนื่องมาจาก ไม่มีผู้รับ หรือ ผู้ซื้อปฏิเสธการรับสินค้า อันเนื่องมาจากไม่สามารถใช้สินค้าได้ ผู้ขายต้องรับสินค้าคืนทั้ง 2 กรณี ทั้งนี้ หากผู้ซื้อมีความประสงค์จะเปลี่ยนหรือคืนสินค้าภายหลังจากวันที่รับสินค้า ผู้ซื้ออาจทำได้ตามเงื่อนไขของการรับประกันของผู้ขาย โดยติดต่อผู้ขายโดยตรง


    4. การเตรียมสินค้า และการส่งมอบสินค้าหน้าร้านผู้ขาย
       4.1 เมื่อผู้ซื้อชำระเงินโดยเลือกรูปแบบมารับที่ร้าน ผู้ขายจะได้รับเลขที่รายการสั่งซื้อ ผู้ขายจะต้องทำการจัดเตรียมและส่งมอบสินค้าตามคำสั่ง โดยสามารถตรวจสอบเวลารับสินค้า และเบอร์โทรศัพท์ของผู้ซื้อเพื่อการนัดหมาย และจะต้องเปลี่ยนสถานะบนแพลตฟอร์มจาก “เตรียมแล้ว” ให้เป็น “เตรียมแล้ว/ส่งแล้ว” ตาม วิธีการส่งมอบสินค้า ที่ปรากฏอยู่ด้านล่างแพลตฟอร์ม
       4.2 กรณีที่ไม่สามารถส่งมอบสินค้าให้แก่ผู้ซื้อได้สำเร็จอันเนื่องมาจากไม่มีผู้มารับสินค้าที่ร้านค้าหลังจากผ่านเวลานัดหมายเกินกว่าที่บริษัทฯกำหนด ผู้ขายสามารถยกเลิกเลขที่รายการสั่งซื้อได้โดยทำการแจ้งบริษัทฯ เพื่อดำเนินการคืนเงินให้แก่ผู้ซื้อ
       4.3 ทั้งนี้ผู้ขายต้องแจ้งแก่ผู้ซื้อให้กดยืนยันการรับมอบสินค้าผ่านระบบ เพื่อให้บริษัทฯทำการจ่ายค่าชำระสินค้าแก่ผู้ขายต่อไป


    5. การรับเงินค่าชำระสินค้า
       5.1 การรับเงินค่าชำระสินค้าของผู้ขาย บริษัทฯ เป็นผู้ทำหน้าที่ส่งข้อมูลให้ธนาคารเพื่อทำการชำระเงินหลังหักค่าใช้จ่ายแก่ผู้ขายผ่านระบบออนไลน์ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะทำการรับรองการชำระเงินให้แก่ผู้ขายก็ต่อเมื่อการส่งมอบสินค้าให้แก่ผู้ซื้อแล้วเสร็จตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริษัทฯ


    6. ข้อมูลการติดตามสถานะสินค้า 

        ผู้ซื้อสามารถจะติดตามสถานะการส่งมอบสินค้าได้บนแพลตฟอร์ม
     
เงื่อนไขบังคับ ข้อกำหนด และระเบียบการค้าของบริษัทฯ
    1. แนวทางปฏิบัติในการใช้งานแพลตฟอร์ม
       1.1 ผู้ใช้บริการตกลงที่จะปฏิบัติตามแนวปฏิบัติคำบอกกล่าว ระเบียบการดำเนินงาน นโยบาย และคำแนะนำทั้งหลายเกี่ยวกับการใช้งานแพลตฟอร์มในหน้ากฎการค้า รวมถึงการแก้ไขเพิ่มเติมใด ๆ ในสิ่งที่กล่าวมาซึ่งออกใช้บังคับโดยบริษัทฯเป็นครั้งคราวไป
       1.2 บริษัทฯ สงวนสิทธิที่จะปรับปรุงเงื่อนไขบังคับ ข้อกำหนด และระเบียบการค้าของบริษัทฯ รวมถึงระเบียบการดำเนินงาน นโยบาย แนวทางปฏิบัติ คำบอกกล่าวและคำแนะนำดังกล่าว และถือว่าผู้ใช้บริการได้รับทราบและผูกพันตามการเปลี่ยนแปลงนั้นเมื่อได้มีการเผยแพร่บนแพลตฟอร์มแล้ว
       1.3 ความพร้อมของแพลตฟอร์ม บริษัทฯอาจจะทำการปรับปรุงแก้ไข ระงับ หรือหยุดการให้บริการหรือถอดออกไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนของบริการบนแพลตฟอร์มในบางช่วงเวลา โดยมีการแจ้งเหตุผล หรือมีคำบอกกล่าวล่วงหน้า แต่บริษัทฯอาจไม่สามารถต้องรับผิดชอบใด ๆ หากการปรับปรุง แก้ไข ระงับ หรือถอดออกดังกล่าวจะทำให้ผู้ใช้บริการไม่สามารถเข้าใช้แพลตฟอร์มหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของบริการในเวลาดังกล่าวได้
       1.4 การเข้าถึงบัญชีผู้ใช้บริการ ผู้ใช้บริการจำเป็นต้องรักษาความลับในชื่อบัญชีและรหัสผ่าน อันเนื่องมาจากบริษัทฯไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยในข้อมูลใด ๆ ที่ส่งโดยผู้ใช้บริการหรือไปยังผู้ใช้บริการผ่านทางแพลตฟอร์ม และผู้ใช้บริการยอมรับความเสี่ยงว่าข้อมูลใด ๆ ที่ส่งหรือได้รับผ่านแพลตฟอร์มอาจจะถูกเข้าถึงโดยบุคคลภายนอกที่ไม่ได้รับอนุญาตได้ที่อ้างว่าเป็นผู้ใช้บริการหรืออ้างว่ากระทำการโดยได้รับมอบอำนาจจากผู้ใช้บริการ
       1.5 ข้อผิดพลาดทางเทคนิค บริษัทฯไม่รับประกันว่าจะไม่มีอุปสรรคหรือข้อผิดพลาดใด ๆ ในการส่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตและไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งอาจจะถูกขัดขวาง ขาดการติดต่อ หรือติดต่อล่าช้า จากความแออัดในการส่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต หรือมีการส่งข้อมูลไม่ถูกต้องเนื่องจากลักษณะของอินเทอร์เน็ตที่อาจเป็นรูปแบบสาธารณะได้ (FREE WIFI)
       1.6 ความเสี่ยงจากการเข้าใจผิด ความผิดพลาด ความเสียหาย ค่าใช้จ่าย หรือการสูญเสียใด ๆ อันสืบเนื่องมาจากการใช้แพลตฟอร์มที่ไม่ได้มีการระบุในตามเงื่อนไขบังคับ ข้อกำหนด และระเบียบการค้าที่บริษัทฯกำหนด รวมถึงขั้นตอนและวิธีต่าง ๆที่ปรากฏด้านล่างของแพลตฟอร์ม ถือเป็นความเสี่ยงภัยของผู้ใช้บริการเองทั้งสิ้น และบริษัทฯ จะไม่ต้องรับผิดใด ๆ ในกรณีดังกล่าว


    2. นโยบายการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลและสิทธิในการติดตามตรวจสอบเนื้อหา 
       2.1 บริษัทฯ ยินยอมให้เข้าถึงและใช้แพลตฟอร์มตามข้อมูลหรือข้อสนเทศเท่าที่เป็นหรือมีอยู่ ตามสิทธิของแต่ละบุคคลบนแพลตฟอร์มเท่านั้น โดยบริษัทฯรับประกันในการไม่ละเมิดสิทธิ์ กรรมสิทธิ์ ของข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในฐานข้อมูลของแพลตฟอร์ม
       2.2 บริษัทฯขอสงวนสิทธิโดยดุลพินิจแต่ฝ่ายเดียวในการดำเนินการติดตามตรวจสอบ คัดกรอง หรือควบคุมกิจกรรม เนื้อหา หรือเอกสารข้อมูลใด ๆ ที่ปรากฏบนแพลตฟอร์ม รวมถึงการสอบสวนหาข้อเท็จจริงตามเงื่อนไขบังคับ ข้อกำหนด และระเบียบการค้าของบริษัทฯ ตลอดจนการกระทำใด ๆ อันอาจขัดต่อกฎหมาย ความสงบเรียบร้อย และศีลธรรมอันดีงาม
       2.2 เมื่อตรวจพบรายงานหรือกิจกรรมใดที่เข้าข่ายที่จะฝ่าฝืนกฎหมาย หรือระเบียบกฎเกณฑ์ใด ๆ ก็ตาม บริษัทฯมีสิทธิรายงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ และให้ความร่วมมือกับหน่วยงานดังกล่าวในการดำเนินการใด ๆ ตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานนั้น ๆ
       2.4 หากบริษัทมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้ใช้บริการให้ข้อสนเทศและ/หรือข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง ทำให้เกิดความเข้าใจผิด หรือโดยฉ้อฉล บริษัทฯ มีสิทธิที่จะกระทำตรวจสอบไม่ว่าด้วยวิธีการใด ๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อสนเทศและข้อมูลดังกล่าว โดยบริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดทั้งในทางแพ่งและอาญา ทั้งนี้ เมื่อได้รับการยืนยันในการกระทำผิด บริษัทฯ มีสิทธิหยุดการใช้งาน ยกเลิก ลบ ห้าม ระงับและจำกัดการเข้าถึงแพลตฟอร์มของผู้ใช้บริการ ไม่ว่าชั่วคราวหรือถาวรโดยไม่ต้องให้เหตุผลหรือบอกกล่าวล่วงหน้า


    3. การจำกัดความรับผิดชอบและการรับประกันของบริษัทฯ
       3.1 กรณีผู้ซื้อไม่ยอมรับสินค้า โดยผู้ซื้อมีสิทธิปฏิเสธการรับสินค้าและแจ้งขอคืนสินค้าได้ในกรณีดังต่อไปนี้
          3.1.1 สินค้าเสียหายระหว่างการขนส่ง อันเนื่องมาจากความประมาท จากกรณีดังกล่าว บริษัทฯจะทำการคืนสินค้าแก่ผู้ขาย รวมถึงเงินค่าชำระสินค้าแก่ขายตามปกติ และดำเนินการคืนเงินค่าชำระสินค้าให้แก่ผู้ซื้อตามจำนวนที่แจ้งขอคืนสินค้า
          3.1.2 สินค้าไม่ได้มาตรฐาน หรือไม่ตรงกับคำสั่งซื้อ อันเนื่องมาจากข้อผิดพลาดในการทำงานของเจ้าหน้าที่จากกรณีดังกล่าว บริษัทฯจะทำการคืนสินค้าแก่ผู้ขาย รวมถึงเงินค่าชำระสินค้าแก่ผู้ขายตามปกติ และผู้ขายดำเนินการคืนเงินค่าชำระสินค้าให้แก่ผู้ซื้อตามจำนวนที่แจ้งขอคืนสินค้า
          3.2 กรณีที่ผู้ซื้อร้องเรียนเมื่อพบสินค้ายัดไส้ อันหมายถึงผู้ซื้อพบเห็นสินค้าไม่ตรงไม่ตรงตามมาตรฐานสินค้าที่ซ่อนอยู่ภายในบรรจุภัณฑ์ ในกรณีที่ผู้ซื้อเลือกการจัดส่งตามที่อยู่ หรือ มารับสินค้าที่ศูนย์ กรุณาโทรแจ้งทาง Call Center โทร 063-8607438 ได้ในเวลาทำการ หรือหากผู้ซื้อเลือกมารับที่ร้านค้า ผู้ซื้อต้องร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้าโดยตรงกับผู้ขายหรือสามารถติดต่อผ่านช่องทาง Chat บนแพลตฟอร์ม


    4. ระบบ Chat
        - อยู่ระหว่างการดำเนินการพัฒนา -


        ก่อนเริ่มใช้บริการเว็ปไซต์ การใช้งานหรือบริการของแพลตฟอร์ม อยู่ภายใต้เงื่อนไขว่าผู้ใช้บริการต้องตกลงยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อตกลง โดยแสดงเจตจำนงตกลงยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุในข้อตกลงนี้ทุกประการก่อนเริ่มต้นใช้บริการ หากผู้ใช้บริการไม่ยอมรับข้อกำหนดหรือเงื่อนไขต่าง ๆ เหล่านี้ โปรดอย่าเข้าสู่หรือใช้งานหรือบริการบนเว็ปไซด์


หมายเหตุ:
ในกรณีที่ไม่สามารถจัดส่งสินค้าให้กับผู้ซื้อได้สำเร็จ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าจัดส่งทุกกรณี ***
ทางบริษัทฯขออนุญาตสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือรายละเอียดต่างๆ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า