About Us

เป็นตลาดกลางผักผลไม้ชั้นนำที่มีการบริหารจัดการที่ทันสมัย มุ่งมั่นในการบริการที่เป็นเลิศ ด้วยสินค้าที่ครบถ้วนปลอดภัย มีมาตรฐาน ด้วยกฎระเบียบการค้าที่ชัดเจน มีรูปแบบการซื้อขายที่รวดเร็วในราคาที่ยุติธรรม มีระบบข้อมูลข่าวสารที่เอื้อประโยชน์ต่อองค์กรและผู้ค้า มีความสะอาด ความสะดวกและความสงบเรียบเรียบร้อยเป็นโครงสร้างพื้นฐาน พร้อมทั้งมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการห่วงโซ่คุณภาพสินค้าให้มีประสิทธิภาพและมีความรับผิดชอบต่อสังคม